INDHOLD

Forlaget Manifest

Ud over egne udgivelser, trykkede Forlaget Manifest også tidsskrifter for bevægelser i den 3. verden. Det skete som led i det praktiske/materielle støttearbejde:

Isandlewana Revolutionary Effort

Black Conscious Movement - i Sydafrika. Det var en bevægelse, der havde sit udspring blandt studenter og unge i de fattige townships omkring Johannesburg. Støtten gik ud på at trykke deres blad Islandwana Revolutionary Effort, løbesedler og plakater. Materialet blev sendt til Botswana, hvorfra det blev smuglet ind i Sydafrika.

Liberation

Tidsskriftet Liberation, udgivet i Dar es Salam, Tanzania og redigeret af Karrim Essack, blev i en årrække trykt hos Forlaget Manifest.

Imperialismen i dag - det ulige bytte og mulighederne for socialisme i en delt verden

[Af Manifest -Kommunistisk Arbejdsgruppe. Forlaget Manifest, Kbh. 1983. 225 s.]

Sidetallene henviser til den trykte udgave. Noter findes i slutningen af hvert kapitel. (Note af redaktøren på Snylterstaten.dk)

Forord af A. Emmanuel s. 8

Formålet med teori er praksis s. 16
Marxismen - den dialektiske materialisme s. 17
En analyse af de økonomiske forhold er grundlæggende s. 18
Den samfundsmæssige hovedmodsigelse s. 20
Om forholdet mellem bevidsthed og væren s. 21
Verdens befolkning er delt i rige og fattige s. 23
Kapitalismens udvikling i 18-hundredetallet s. 29
Englands industrimonopol s. 30
Modsigelsen produktion – konsumption s. 31
Marx' og Engels' syn på kapitalismens udviklingsmuligheder s. 32
Modsigelsens nye fremtrædelsesform s. 40
USAs udvikling fra koloni til udviklet kapitalistisk magt s. 47
Opsummering s. 55
Indledning s. 57
Den kapitalistiske akkumulationsform
Varen - Varens værdi er en social relation s. 59
Vareproduktion - alment defineret s. 62
Simpel vareproduktion
Producenten ejer selv sine produktionsmidler - Varen udveksles til sin værdi s. 62
Vareproduktion under udviklet kapitalisme
Producent og produktionsmidler adskildt - Varerne udveksles til produktionspriser s. 63
Den oprindelige akkumulation s. 64
Arbejdskraften - dens værdi og pris s. 66
Produktivitet og løn s. 73
Arbejdskraftens brugsværdi s. 80
Kapitalens kredsløb s. 30
Merværdi s. 83
Merværdiraten s. 83
Kostpris s. 85
Profitraten s. 86
Dannelsen af en gennemsnitlig profitrate mellem produktionsgrenene s. 87
Betingelserne for udligning af profitraten på det nationale plan s. 92
Opsummering s. 93
Verdensmarkedet s. 94
Ulige bytte mellem lande s. 95
Om udbytning mellem lande s. 98
Om udbytning s. 101
Sydafrika - et konkret eksempel s. 104
Uligheden på verdensplan s. 111

 

KAPITEL IV: Gyldigheden af det ulige byttes forudsætninger s.114

Indledning s. 114
Lønvariationer i en delt verden
Indledning s. 116
De konkrete lønvariationer s. 118
Arbejdsforholdene s. 123
Produktivitet og løn - Myten om den lave produktivitet i u-landene s. 126
Produktivitet og løn - Afsluttende bemærkninger s. 130
Konklusion s. 133
Profitratens udligning s. 133
Kapitalbevægelser s. 139
Konklusion s. 143
Størrelsen af det ulige bytte s. 143

 

Kapitel V: Mulighederne for socialisme i en delt verden  s. 154

Om produktivkræfter og produktionsforhold s. 154
Mulighederne for socialisme i de imperialistiske lande s. 156
Reformismen s. 158
Reformismens fremvækst s. 159
Den politiske udvikling i mellemkrigsårene s. 168
Det ulige byttes konsekvens for den internationale solidaritet s. 171
Arbejderklassen er blevet en "hellig ko" for venstrefløjen  s. 186
Konklusion om de imperialistiske lande s. 191
Mulighederne for socialisme i de udbyttede lande s. 193
Hvad er udvikling - underudvikling?  s. 194
Det ulige byttes sammenhæng med den ulige udvikling s. 196
For en ny verdensorden - Hvad er progressivt? s. 206
For en socialistisk verdensorden s. 208
Konklusion vedrørende mulighederne for socialisme i de
udbyttede lande s. 213

 

Kapitel VI: Hvad kan kommunister i de imperialistiske lande gøre? s.  214

Støt de antiimperialistiske bevægelser i de udbyttede lande! s. 215
Støt befrielsesbevægelserne materielt s. 217
Hvad vi arbejder for s. 218

Forkortelser anvendt i litteraturhenvisningen s.225