5 C
Copenhagen
mandag, januar 24, 2022
Forside Arkiv Kommunistisk Orientering 1964-1969

Kommunistisk Orientering 1964-1969

KAKs tidsskrift

s. 1-8:
"Vi påpegede fra Kommunistisk Arbejdskreds' side allerede i foråret 1967 nødvendigheden af en kammeratlig meningsudveksling i den kommunistiske verdensbevægelse om situationen i Vesteuropa og vurderingen af den. Det skete i en intern skrivelse til alle de partier og grupper - gamle såvel som nye - som vi havde mulighed for at henvende os til. Vi gentog denne opfordring i et brev til "kammerater i Vesteuropa" i oktober samme år, og vi sendte kopier af dette brev til partier og grupper uden for vor del af verden."
s. 8:
"Den "elendighedsteori", som DKP'isterne i årtier har vendt sig imod, og som visse folk i dag beskylder KAK for at være tilhænger af, viser sig altså at være reformisten Bernsteins forvrængning af Marx' klare påvisning af, at kapitalismen rent faktisk fører til forarmelse."
s. 2-4:
"KFML har for det første ikke forstået, hvad Mao mener med "gnisten", og de tror derfor, at de selv kan få risknipperne så tørre,at deres private gnist kan antænde dem. De tror med andre ord, at de kan få historien til pludselig at bevæge sig i omvendt rækkefølge. Derfor stiller de sig op i heltepositur på den dyngvåde slette og brænder blålys af!"
s. 1:
Hilsen til Kinas Kommunistiske Partis niende kongres, der startede d. 1. april 1969, fra Komunisitsk Arbejdskreds' politiske udvalg.
s. 1:
Citat af Mao Tse-tung om aktiv ideologisk kamp.
s. 3-4:
Kritik af DRVs manglende krav til at afbryde forbindelserne med marionetstyret i Saigon og af DKPs og SFs støtte.
s.1-4:
Analyse af fredsforhandlingerne i Paris: Den amerikanske aggression i Vietnam kan ikke bringes til ophør ved forhandling.
s. 1:
"En revolutionær arbejder skal dernæst tålmodigt og vedholdende forklare sine kammerater, at arbejderklassens nuværende økonomiske stilling er købt på en umenneskelig udbytning af de undertrykte folk i verden, at vi lever i en periode, hvor hele det imperialistiske system går sin undergang i møde, at der vil opstå en række kriser for det kapitalistiske samfund i takt med, at de undertrykte folk frigør sig fra den imperialistiske undertrykkelse."
s. 4:
[Notits] Om at Tillægget "To linjer" nu er afsluttet med nr. 6 i dette nummer.
s. 1-4:
Parti, folkehær og forenet front : Nogle erfaringer fra nederlaget for August-revolutionen i 1945 i Indonesien.
s. 1-4:
"Demonstrationerne foran Saga-biografen i København imod "De grønne djævle" - John Waynes tarvelige propagandafilm for vor tids mest infame imperialistiske aggressionskrig - gav dertil indrettede aviser og dertil opdragne skriverkarle og embedsmænd anledning til megen snak om "vold" kontra "ikke-vold", om "ytringsfrihed", "meningsdiktatur" o.s.v. Deri er der intet forbavsende, og bortset fra at denne diskussion kan medvirke til at befæste den indflydelse, som det rent borgerlige begreb "ytringsfrihed" har i arbejderklassen, er den temmelig ligegyldig."
S. 4:
Om Tillægget: Lenins artikel fra 1899: "Om strejker".
"Vi opfordrer vore læsere til at tænke en smule over den beskrivelse, Lenin her har givet, og til at sammenligne den med deres egne erfaringer fra danske arbejderes strejker - f.eks. siden 1956. Hvilke følelser fyldte og fylder danske arbejdere, når de strejker? Hvilken forståelse af samfundet og af deres egen stilling har de fået og får ved at strejke?"
s. 8:
"En lang række af de nye partier og organisationer i Vesteuropa har bragt referater af Lin Piaos beretning på KKPs 9. kongres. Hovedparten af dem har ganske undladt at nævne hans omtale af den "hidtil uset gigantiske revolutionære massebevægelse" i Vesteuropa - skønt de turde være indlysende, at netop KKPs vurdering af Vesteuropa må være det, der først og fremmest må studeres af revolutionære i Vesteuropa, så sandt som det er her, de skal anvende beretningens principper."
s. 1-3:
"Man må gøre sig klart, at fremkomsten af en egentlig Vietnam-bevægelse, omfattende blot nogenlunde store dele af arbejderklassen, forudsætter en ubønhørlig og langvarig kamp mod moderne revisionisme, socialdemokratisme og anden borgerlig tankegang."
"Dette politiske og ideologiske arbejde har nemlig kun mulighed for at fænge i den danske arbejderklasse i takt med en skærpelse af imperialismens krise som følge af folkenes frigørelseskamp. Man må endelig gøre sig klart, at det afhænger af dette arbejdes kvalitet og "mængde", om muligheden bliver en realitet."
s. 1-2:
"Har man tænkt over, hvorfor politiet lod de vilde engle slå løs på SAGA-demonstranterne, men diskret fjernede dem den 15. november, da de havde samlet sig til angreb? Har man tænkt over, hvorfor politiet på forhånd meddelte Vietnam-demonstrationens arrangører, at man nok skulle sørge for, at den ikke blev forulempet?
Eller sagt på en anden måde endnu en gang: Har man tænkt over, hvorfor det amerikanske politi skyder de Sorte Panteres ledere, men lader Moratorie-demonstranterne defilere forbi ?
SAGA-demonstrationen var ikke værdig. De Sorte Pantere er ikke værdige. Og har Vietnam-arrangørerne ikke opdaget det, så har politiet både her og andetsteds til gengæld opdaget det: Værdigt er det samme som ufarligt."
s, 4-8:
"De fører en bevidst indkredsningspolitik over for Kina og forbereder deres væbnede aggression mod det kinesiske folk i nøje koordination med de amerikanske imperialisters indkredsningspolitik og krigsforberedelser og krigsførelse i Asien. De anstrenger sig voldsomt for at inddrage den japanske imperialisme i denne politik, de allierer sig med og sælger våben og militær udrustning til alt det reaktionære rak, de er i stand til, de fører neokolonialistisk politik i Asien - ligesom de gør det i Europa og Afrika og Mellemøsten – for at udnytte de områder, de på denne måde får kontrol over, i indkredsningen af og i forberedelsen af krig mod Kina."
s. 2-4:
"På grundlag af Mao Tse-tungs værker har Lin Piao udtrykt den kendsgerning strålende i begrebet om verdens landdistrikt, der omringer verdens by. Ligesom i den kinesiske revolution, hvor landdistriktet organiserede og omringede byerne, på samme måde, siger Lin Piao, er Afrika, Latinamerika, Sydøstasien (indbefattet Kina og Indien) verdens landdistrikt, der omringer verdens byer. De udviklede kapitalistiske lande, USA, Vesteuropa, Japan, Canada og Australasien, er verdens byer."
s. 2-6:
"Det kan ikke være os ligegyldigt, at en organisation, der kalder sig "Kommunisters forbund (marxister-leninister)" misbruger marxismen, bruger Marx og Det kommunistiske manifest til at tilsløre sandheden om den imperialistiske verden i dag. Vi har pligt til at råbe vagt i gevær, når man i marxismens og socialismens navn vil bilde den danske arbejder ind, at jo flere sociale goder, han kræver og skaffer sig, desto mere træder han kapitalisternes interesser for nær og jo nærmere kommer han socialismen."
s. 6:
Notits om at pausen i udgivelsen af Kommunistisk Orientering i 1969 skyldes den kinesiske ambassades afbrydelse af forbindelsene til Futura og KAK.
s.1:
Citat af Mao Tse-tung.

Nyheder / News