14 min read

Om teksten:

Fra: Kommunistisk Orientering, nr. 1, 14. januar 1969.


Vi fortsætter nedenstående offentliggørelsen af dokumenter fra Vietnam – Ikke som et udtryk for fuld tilslutning fra vor side til den deri fremlagte politiske linje og holdning til problemerne omkring en “politisk løsning” på sydvietnam-spørgsmålet, men som materiale, som det efter vor opfattelse er nødvendigt at kende i fuld ordlyd, hvis man alvorligt vil beskæftige sig med situationen i og omkring Vietnam.


Appel fra Sydvietnams Nationale Front for Befrielse’s Centralkomite i anledning af 8-årsdagen for dens grundlæggelse (20. december 1968)

Kære landsmænd!
Kære kadrer og kæmpende!

Som et resultat af sejren i modstandskrigen mod de franske kolonialister anerkendte Geneveaftalerne af 1954 vort lands uafhængighed, suverænitet, enhed og territoriale integritet. Ikke desto mindre har de amerikanske imperialister skamløst krænket disse internationale overenskomster ved at oprette et yderst brutalt marionetstyre, ved gradvis at indføre over en halv million amerikanske tropper og satellittropper og store mængder, ammunition og penge i Sydvietnam og ved sammen med marionethæren og -administrationen at føre en fuldkommen barbarisk aggressionskrig i nu mere end ti år. Endnu en gang har Sydvietnams folk været nødt til at rejse sig i væbnet modstand, mod de amerikanske aggressorer og deres lakejer, forræderne.

På grundlag af vort folks stadig voksende og stadig bredere patriotiske bevægelse og bevægelsen af samordnede opstandes fremgang blev Sydvietnams Nationale Front for Befrielse dannet den 20. december 1960 for at tage sig af den opgave at opnå en stor national enhed mod amerikansk aggression, for national frelse. Lige siden har det sydvietnamesiske folk under FLNs flag for national frelse og for stor national enhed noteret flere på hinanden følgende sejre, og jo flere sejre, vi vinder, jo større vor styrke og jo mere stabil vor position.

Vi har slået de amerikanske imperialisters “specialkrig” strategi og befriet størstedelen af landdistrikterne – på sletterne såvel som i bjergområderne.

Vi har knust to modoffensiver i stor målestok i den tørre årstid, der blev iværksat af de amerikanske imperialister i deres ”lokalkrig” strategi. Især i det tidlige forår i år gik vore væbnede styrker og folk ind i en ny periode, idet de uophørligt angreb og uophørligt rejste sig, tildelte tordnende slag mod de amerikanske aggressorer og deres medløbere i selve deres huler og derved noterede hidtil usete store og altomfattende sejre.

Vi har tilintetgjort en betydelig del af de amerikanske troppers og marionettroppernes livskræfter og ødelagt store mængder af deres krigsmidler. Vi har befriet mange flere store områder. Folkets revolutionære magt fra provinsniveau ned til landsbyniveau er blevet oprettet i næsten hele den befriede zone. Vort folks militære og politiske styrker har uden ophør udviklet sig og er stærkere og mere stabile end nogen sinde. Vietnams Nationale, Demokratiske og Fredskræfters Alliances oprettelse og virksomhed har i høj grad bidraget til at øge bredden af den store nationale enhed mod amerikansk aggression, for national frelse,mens de amerikanske marionetter er gået i opløsning og er blevet mere isoleret end nogen sinde. De amerikanske tropper og marionettropperne vedbliver at krybe tilbage til den passive defensiv og bliver omringet og tiIintetgjort overalt på slagmarken. Fjendens styrker har lidt svære tab, deres moral fortsætter at slappes. Både de amerikanske imperialister og deres medspillere er skredet ned mod et altomfattende, uafvendeligt sammenbrud.

Sejrene, der er noteret siden dette års tidlige forår – frugten af en springende udvikling i vort folks kamp mod amerikansk aggression – har skabt en ny situation og en ny strategisk position, der er meget gunstig for vort folk og i høj grad skadelig for fjenden, og afgiver en særdeles solid basis for vort folk til at marchere frem mod endelig sejr.

I Nordvietnam har folket og dets væbnede styrker vundet hæder ved at knuse de amerikanske imperialisters ødelæggelseskrig, idet de har begravet USAs såkaldte “overlegenhed i luften” i dyndet, mens de samtidig har gjort Nord mere og mere stærkt og bragt det på højde med dets pligt som det store bagland for den store front.

Stillet over for dets forsmædelige tilbageslag på slagmarkeden og de alvorlige vanskeligheder i dets indenrigske og udenrigske politik har USA været nødt til ubetinget at standse alle dets bombardementer på hele den Demokratiske Republik Vietnams territorium og til at acceptere samtaler med Sydvietnams Nationale Front for Befrielse. Dette udgør en sejr af enorm betydning for vort folk i begge zoner og for de fredselskende folk i hele verden, indbefattet de progressive mennesker i de Forenede Stater.

I anledning af 8 års dagen for grundlæggelsen af Sydvietnams Nationale Front for Befrielse priser FNLs centralkomité varmt hele folket og alle officerer og menige i Folkets væbnede Befrielsesstyrker, alle kadrerne og funktionærerne i de forskellige tjenestegrene på alle niveauer og på alle slagmarker i Sydvietnam.

Den udtrykker Sydvietnams grænseløse taknemmelighed over for det blodbeseglede Nord for dets selvopofrende hjælp til befrielsesrevolutionen i Sydvietnam til at slå fjenden.

FLNs centralkomite benytter også denne lejlighed til at udtrykke dyb tak til de socialistiske lande, Kambodjas folk og regering, det laotiske folk og den Laotiske Patriotiske Front, de freds- og retfærdselskende mennesker i verden og de progressive mennesker i USA for deres konstante støtte og hjælp til det sydvietnamesiske folk i dets væbnede modstand mod de amerikanske aggressorer for at redde deres land.

Kære landsmænd og kæmpende!

De amerikanske imperialister er blevet slået i den nordlige halvdel af vort land. De er ved at blive slået i Syd. Endnu har de – stædige, brutale og snedige af natur som de er – ikke opgivet deres aggressive plan. Skønt de ubetinget har måttet gøre slut på bombardementerne af hele den Demokratiske Republik Vietnams territorium, fortsætter de med at angribe den demilitariserede zone og anvender fly til at krænke den Demokratiske Republik Vietnams suverænitet og sikkerhed med.

I Syd holder de stædigt fast ved deres marionetter, som er rådne indtil marven – Thieu-Ky-Huong kliken – og de optrapper krigen med yderst brutale metoder ved at anvende B-52ere, bomber, granater og giftstoffer til at ødelægge land- og byområder, ved at forstærke deres terrorkampagner, ved at dræbe vore landsmænd i stort tal. I visse landsbyer har fjendtlige styrker i en bevægelse levende begravet dusinvis af mennesker, hvoraf de fleste var gamle, kvinder og børn, under udførelse af deres “accellerede pacificeringsprogram” og af deres “Operation Eagle”,De tvinger folk til at slutte sig til deres “folkestyrker” og til at virke som spioner og stikkere i et håb om at kunne lukke vort folk inde i “strategiske landsbyer” og derved genoprette systemet med uhyre store maskerede fængsler i Sydvietnam.

Ved at hoppe og springe for deres amerikanske herrer har Thieu-Ky-Huong marionetadministrationen som rasende fremskyndet tvangsrekruttering, plyndring og udbytning og gennem skattestigninger og inflation forsøgt at opfylde krigsbudgettet; derved har de fremkaldt en stejl stigning i leveomkostningerne, især i prisen på ris, og således kastet millioner af vore landsmænd i de by- og landområder, der endnu er under deres kontrol, ud i dybere og dybere armod.

De forfølger og undertrykker enhver, som ønsker uafhængighed og fred, de udsletter mindstemålet af demokratiske friheder gennem vilkårlig standsning af et dusin aviser, og de foretager razziaer, eftersøgninger og arrestationer ved dag og ved nat mod fredelige folk. Alle lag af folkets liv i områder under deres kontrol er blevet uudholdeligt.

Marionetterne modsætter sig de bydende krav fra alle lag af det sydvietnamesiske folk, som ønsker en snarlig ende på de amerikanske imperialisters aggressionskrig, og som længes efter fred, demokrati og et bedre liv. De har forsøgt at forhale Pariskonferencen om Vietnam ved først at nægte at deltage i fire parters konferencen i Paris,der har til formål at søge en politisk løsning på Sydvietnam-problemet. Nu da de er blevet tvunget til at indvillige i at deltage, lægger de lyssky planer for at sabotere konferencen med formål at forlænge de amerikanske imperialisters aggressionskrig og således opretholde deres eksistens som USAs lakejer.

I en sådan situation er det alle vore væbnede styrkers og hele vort folks hellige opgave at styrke enheden, øge vor beslutsomhed om at kæmpe og at vinde og være vedholdende i vor kamp for at bryde de amerikanske imperialisters aggressionsvilje, styrte Thieu-Ky-Huong marionetadministrationen og marchere frem mod fuldstændig sejr, gøre uafhængighed, demokrati, fred, neutralitet og blomstring til virkelighed og endeligt virkeliggøre den fredelige genforening af fædrelandet.

Så længe USA fortsætter sin aggression mod vort land, vil vort folk forblive besluttet på at kæmpe og at vinde for på den måde atter at tilrive sig vore hellige nationale rettigheder. Vi vil bekæmpe dem i landdistrikterne, vi vil bekæmpe dem i byerne, vi vil bekæmpe dem i bjergene og og med alle midler. Sådan er vor umistelige ret til selvforsvar.

Thieu-Ky-Huong marionetadministrationen er en klike af forrædere og et instrument til gennemførelse af de amerikanske imperialisters aggressionskrig. Den er hadet af hele vort folk og vil uundgåeligt blive væltet over ende.

Vort ønsker energisk fred for at genopbygge deres krigshærgede land, men det må være en ægte fred, en fred i uafhængighed og frihed. Det er grunden til, at vort folk af alle samfundslag og religiøs tro, mange officerer, soldater og personnel fra marionetadministrationen for øjeblikket i byerne og andre områder, der endnu er under amerikansk og marionet kontrol, kæmper for afslutningen af krigen, genoprettelsen af fred, oprettelsen af et fredskabinet, for forhandlinger med Sydvietnams Nationale Front for Befrielse med henblik på at danne en bred koalitionsregering, der repræsenterer alle lag af det sydvietnamesiske folks interesser.

FLNs retfærdige fem punkts standpunkt om den politiske løsning af Sydvietnamproblemet og dens velvillige holdning ved at indvillige i at deltage i en fire parters konference som fremsat i Erklæringen af 3. november 1968 fra FLNs centralkomite har vundet varmt bifald og støtte fra vort folk i hele landet og den progressive offentlige mening over hele verden.

Vi kræver bestemt, at USA en gang for alle opgiver sine overgrebshandlinger mod den Demokratiske Republik Vietnams suverænitet og sikkerhed, standser sin aggressionskrig i Sydvietnam, trækker alle sine egne tropper og krigsmidler og sine satellitters væk fra Sydvietnam, lader Sydvietnams indre anliggender blive løst af det sydvietnamesiske folk selv i overensstemmelse med FLNs politiske program uden fremmed indblanding og lader spørgsmålet om Vietnams genforening blive løst af det vietnamesiske folk i de to zoner uden fremmed indblanding. Dette er vort principielle standpunkt. Dette standpunkt er blevet forvandlet til en jernhård beslutning hos alle vore væbnede styrker og hos hele vort folk; ingen brutal magt, ingen perfid manøvre kan få os til at afvige fra det.

For øjeblikket nyder vi godt af mange nye, gunstige betingelser. Mange nye perspektiver er blevet åbnet for Vor stilling er meget stabil; vor styrke meget stærk; vor politik meget korrekt. Hele den progressive menneskehed støtter os. Vi vil med sikkerhed vinde fuldstændig sejr.

Idet vi markerer 8 års dagen for grundlæggelsen af FLN, dybt overbevist om, at “intet er mere dyrebart end uafhængighed og frihed”, og genemsyret af den lære, at “så længe der forbliver en eneste aggressor i vort land, må vi kæmpe videre for at feje ham bort”, lad da alle vore landsmænd, kadrer og kæmpende millionvis forene sig som en, yde de største anstrengelser, marchere frem ansporet af nye sejre, overvinde alle vanskeligheder og udholde ofre, fortsætte deres offensiv og opstande, øge deres militære angreb og gå frem mod et politisk højdepunkt, fast besluttet på at vinde nye, større og altomfattende sejre, knuse de amerikanske imperialisters aggressionsvilje, styrte Thieu-Ky-Huong marionetadministrationen, storme frem for at vinde fuldstændig sejr og atter tiltvinge sig hele magten til folket, for at befri Sydvietnam, forsvare Nordvietnam og endeligt opnå fædrelandets genforening.

Lad vore landsmænd i Saigon-Cholon-Gia Dinh området og i alle andre byer og områder under amerikansk-marionet kontrol drive deres kamps flodbølge mod USA og marionetadministrationen til en ny højde, kræve ophør af den amerikanske aggressionskrig og genoprettelsen af fred, styrte den stædige og krigeriske Thieu-Ky-Huong marionetadministration, kræve dannelsen af et fredskabinet,som vil optage forhandlinger med FLN, kræve gennemførelse af demokratiske friheder og ophævelse af “generalmobiliseringsordren” og det fascistiske “dekret 10-68”, kræve et bedre liv, nedsættelse af leveomkostningerne og prisen på ris, garantier for folkets liv, ejendom og udkomme; lad dem rejse sig og tilintetgøre grusomme marionetagenter, bryde fjendens kontrol og vinde deres ret tilbage til at være landets herrer.

Lad vore landsmænd i de befriede zoner kæmpe for at gøre dem til et solidt bagland på ethvert område, aktivt forsvare den revolutionære administration, opretholde offentlig orden og sikkerhed, knuse fjendens “acellererede pacificeringsplan”, straffe fjendens spioner og stikkere, øge produktion, forbedre deres levestandard og energisk føre parolen “alt for fronten, alt for sejr” ud i praksis. Alle patriotiske styrker og alle patrioter i Vietnam uden hensyn til politisk tendens, nationalitet, religiøs tro og politisk tilhørsforhold!

Jo sværere tilbageslag de amerikanske imperialister og deres stædige følgesvende lider, jo mere vanvittigt bekæmper de vort folk!

Lad os i disse alvorlige timer for vor nation slutte os sammen i forenede aktioner for at tvinge USA til at standse sin aggressionskrig og trække sine tropper tilbage, lad os styrte Thieu-Ky-Huong marionetadministrationen, oprette en administration, som virkelig ønsker en politisk løsning af Sydvietnamproblemet, som et første skridt mod dannelsen afen bred national koalitionsregering for på denne måde atter at få fred, opnå et uafhængigt, demokratisk, fredeligt og neutralt Sydvietnam, bringe lykke til hele folket og gå frem mod den fredelige genforening af landet.

Lad marionethærens officerer og menige og politifolk og personnel fra marionetadministrationen foretage en klar vurdering af situationen og vælge ærens vej. Lad dem rejse sig og gå til aktioner for national frelse og gøre fælles sag med folket i kampen for national uafhængighed, frihed, fred og lykke. Lad dem gøre fælles sag med folket ved at kræve af USA, at det standser sin aggressionskrig, ved at styrte Thieu-Ky-Huong marionetadministrationen og ved at oprette en administration, som virkelig ønsker en politisk løsning af Sydvietnamproblemet, for på den måde at bringe landet fred.

I anledning af 8 års dagen for grundlæggelsen af FLN opfordrer centralkomiteen for Sydvietnams Nationale Front for Befrielse alle regeringer, alle demokratiske organisationer og personligheder og folk i hele verden, som elsker fred og retfærdighed, såvel som de progressive mennesker i de Forenede Stater, at give stærkere støtte til Sydvietnams Nationale Front for Befrielses korrekte standpunkt og mere effektiv bistand til det sydvietnamesiske folks kamp mod amerikansk aggression, for national frelse, indtil dets fuldstændige sejr.

Kære Landsmænd og kæmpende!

USAs fallit er indlysende. Men som imperialisternes stædige høvding udklækker USA stadig onde planer mod vort land. Men ligegyldig hvor brutale og onde dets planer end måtte være, kan det ikke undgå forsmædelig fallit, ej heller hjælpe marionetterne til at undgå fuldstændig undergang.

Vort folk nyder godt af nye og gunstige betingelser. Vi går kraftigt og støt frem mod endelig sejr.

Lad alle vore landsmænd og kæmpende med solidt kampstandpunkt og jernhård beslutsomhed gøre deres yderste og hurtigt øge deres kamp for at vinde endnu større og altomfattende fremgang!

Fuldstændig sejr vil med sikkerhed blive vor!


“Kommunistisk ORIENTERING”s nytårshilsen til sine læsere, Mao Tse-tung: Gå imod bogdyrkelse, fås nu også i boghandelen. Kr. 1,25 i.m. Forlaget Futura.