21.5 C
Copenhagen
lørdag, maj 18, 2024

Læs om Snylterstaten.dk’s Billedpolitik

Om / About Snylterstaten

English version below

Eventuelle kommentarer og forslag er meget velkomne og kan sendes til info@snylterstaten.dk

Ny version 3.0

For et par år siden gik sitet snylterstaten.dk ned pga. malware, og har i de år kun været tilgængelig på WayBack Machine Archive.org. Der har det sådan set ligget godt, men uden mulighed for at opdatere og lægge nyt på. Det har længe været mit ønske at lave en ny version 3.0, men pga travlhed med andre projekter er det først sket i år. Undervejs har jeg fået god hjælp med konverteringen af indholdet fra Drupal til WordPress fra en venlig sjæl. Men selve sitet er mit ansvar.

I forhold til den gamle udgave er de historiske artikler og tidsskrifter bibeholdt, men nutiden og fremtiden er kommet mere i focus, og der vil fremover komme en del materiale om Imperialismen i Dag.

Poul Mikael Allarp
1/8 2021

Her i sommeren 2013 er websitet blevet redesignet i et nyt CMS: Drupal af Rabotnik – revolutionary design & propaganda.

Poul Mikael Allarp
1/9 2013

Materialet er indskannet fra pjecer og tidsskrifterne Orientering, Kommunistisk Orientering, Ungkommunisten og Manifest, der venligst er udlånt af Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Det er har været et stort arbejde, at indskanne materialet, og der skal rettes en tak til ABA for udvist tålmodighed med det efterhånden langvarige udlån – selvom det nok ikke hører til ABA’s mest udlånte materiale.

Arbejdet er endnu ikke fuldført, og i den kommende tid vil der løbende blive lagt mere på.

Når jeg har valgt at publicere sitet allerede nu, hvor kun lidt er online, skyldes det, at 2. bind af Peter Øvig Knudsen bog Blekingegadebanden netop er udkommet 1. november 2007.

Poul Mikael Allarp
10/11 2007

About Snylterstaten

Any comments and suggestions are very welcome and can be sent to info@snylterstaten.dk

2021: New version 3.0

A couple of years ago, the site snylterstaten.dk went down due to malware, and in those years has only been available on WayBack Machine Archive.org. It has been safe there, but without the opportunity to update and add news. It has long been my wish to make a new version 3.0, but due to preoccupied with other projects, it has first happened this year. Along the way, I have received good help with the conversion of content from Drupal to WordPress from a kind soul. But the site itself is my responsibility.

Compared to the old edition, the historical articles and magazines have been retained, but the present and the future have come more into focus, and in future there will be more material on Imperialism Today.

Poul Mikael Allarp
1/8 2021

Here in the summer of 2013, the website has been redesigned in a new CMS: Drupal by Rabotnik – revolutionary design & propaganda.

Poul Mikael Allarp
1/9 2013

The material is scanned from pamphlets and the magazines Orienteering, Kommunistisk Orientering, Ungkommunisten and Manifest, which are kindly lent by the Labor Movement’s Library and Archive.

It has been a lot of work to scan the material, and a thank you to ABA for showing patience with the gradually long-term lending – even though it is probably not one of ABA’s most lent material.

The work has not yet been completed, and in the coming time more will be added on an ongoing basis.

When I have chosen to publish the site already now, where only a little is online, it is because the 2nd volume of Peter Øvig Knudsen’s book Blekingegadebanden has just been published on 1 November 2007.

Poul Mikael Allarp
11/10/2007