6 min read

Den nedenstående liste over bøger og pjecer er et udpluk af, hvad der blev udgivet af M-KA. Udgivelserne er online enten helt eller i uddrag. Enkelte udgivelser har kun indholdsfortegnelsen online.

Gældsat. Af Arghiri Emmanuel & Fidel Castro. Forlaget Manifest, 1986. 127 s. ISBN 87-87856-07-7

Indholdsfortegnelse

Online:

Efter næsten 10 år med lav økonomisk vækst i de rige kapistalistiske lande dukkede et nyt problem op i form af den såkaldte gældskrise. Det står nu klart, at den tredje verdens gæld til de vestlige landes banker er blevet så stor, at problemerne omkring tilbagebetalingen truer den vestlige verdens finanssystem. Denne bog handler om, hvorfor gælden aldrig vil kunne betales tilbage. Bogen indeholder 2 artikler af henholdsvis Arghiri Emmanuel og Fidel Castro.


Myter om Sovjet. Af M.K. Andersen og Torben Retbøll. Manifest, 1986. 161 s. ISBN 87-87856-08-5

Indholdsfortegnelse

Online:

Sigtet med denne bog er at aflive nogle myter og fordomme om Sovjetunionen og dermed medvirke til en revurdering af denne supermagts rolle i verden. Efter den kinesiske sovjetkritiks fallit og i den nuværende situation med intensiv koldkrigspropaganda er det vigtigt, at venstrefløjen i deres vurdering af Sovjet holder hovedet koldt. Det vil sige, at man vurderer Sovjets gerninger på baggrund af konkrete oplysninger og på baggrund af Sovjets faktiske manøvremuligheder i verden.

Fungerer det sovjetiske økonomiske system virkelig så ringe, som de vestlige medier giver udtryk for? Er Sovjet en aggressiv økonomisk og militær magt på linie med USA? Udbytter de den tredie verden? Det er nogle af de spørgsmål, der tages op i denne bog.

Bogen afsluttes med et efterskrift af Torben Retbøll, hvori det sovjetiske planøkonomiske systems formåen – økonomisk, politisk og socialt – sammenlignes med det kapitalistiske systems resultater.


Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe : en kort præsentation. Udgivet af M-KA, oktober 1986. 8 s.

Kort beskrivelse af M-KA’s politiske linje med punkter om: Den nuværede verdensorden – Den tredie verden er brændpunkt – De anti-imperialistiske kræfter – Arbejderklassen i de udviklede lande – Den tredie verdens befrielsesbevægelser og socialistiske kræfter.


Bidrag til en anti-imperialistisk strategi. Udgivet af Manifest – Kommunistisk Arbejdsgruppe., uden årstal [1985], 22 s.

En kortfattet skitse til udviklingen af en strategi for kampen for socialisme. "Alle der arbejder for socialisme må tage stilling til imperialismens internationale akkumulationsproces, med ophobning af rigdom på den ene side og ophobning af fattigdom på den anden."…"Heraf følger, at en socialistisk revolution nødvendigvis må være antiimperialistisk og ikke bare nationalt antikapitalistisk. På den ene side vil en samfundsmæssig omvæltning i et hvilket som helst af de imperialistiske lande ikke føre til socialisme – uanset hvilken klasse eller hvilket parti der måtte være den ledende kraft i denne omvæltning – men til "folkeimperialisme" med et socialistisk ansigt. På den anden side vil en antiimperialistisk sejr i den tredje verden, selv uden et direkte socialistisk indhold, indirekte bane vejen for socialisme i de imperialistiske lande. Fordi en svækkelse af det imperialistiske system medfører forarmelse og en reproletarisering."


Fordrivelse. Israelsk bosættelsespolitik 1967-1984. Af Ibrahim Mattar. Efterskrift af Carsten Larsen. Kbh., Manifest, [1984], 102 s., ill., ISBN 87-87586-05-0.

Indholdsfortegnelse
Bogen beskriver meget grundigt den fordrivelse palæstinenserne har været udsat for siden 1967 på Vestbredden og Gaza-striben. Udover den konkrete dokumentation, hvor det by for by bevises, hvordan israelernes bosættelse medfører fordrivelse af den arabiske befolkning, indeholder bogen også en beskrivelse af Arbejderpartiets og Likud-koalitionens bosættelsespolitik fra 1967-1984.


Kort om Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe. Udgivet af M-KA,  [1984], 8 s.

Kort præsentation af gruppens grundlag. Her skriver de bl.a. "Konsekvensen af vores politiske opfattelse er, at vores praksis skal gavne befrielsesbevægelsernes kamp direkte. Dette kan gøres på mange måder med hensyntagen til hvilke muligheder, der er i det land, man lever i, og hvor mange kræfter (personer), der deltager i dette arbejde"


Imperialismen idag : Det ulige bytte og mulighederne for socialisme i en delt verden. Af Manifest – Kommunistisk Arbejdsgruppe. Forlaget Manifest, Kbh. 1983. 225 s.  ISBN 87-87856-03-4.

Med forord af Arghiri Emmanuel, som har leveret den økonomiske analyse af det ulige bytte, som KA’erne forsøger at kombinere med snylterstatsteorien fra KAK. "Hvad nu hvis det er rigtigt, at proletariatet ikke længere eksisterer i vores industrialiserede lande? Hvad nu, hvis alle eller næsten alle lønmodtagere, såvel arbejdere som funktionærer, er blevet arbejderaristokrater, som pr. definition skaber mindre værdi, end den værdi, deres lønninger gør det muligt for dem at tilegne sig, og at de derfor objektivt set er blevet allierede med den imperialisme, der giver dem denne ekstra værdi?"…"hvad skal der så blive af de revolutionære marxisters politiske praksis? Til hvem, til hvilken klasse, til hvilket lag i samfundet kan de så henvende sig? Manifest – Kommunistisk Arbejdsgruppe svarer på dette spørgsmål i denne bog. Man må, siger de, helt enkelt tjene de klasser, som har interesse i at omstyrte imperialismen – 'uanset hvor de findes i verden'." (Fra Arghiri Emmanuel's forord)


Tøj til Afrika. Udgivet af Tøj til Afrika, 8 s., Uden årstal [ca. 1982-83].

Pjece om Tøj til Afrika. Om hvorfor de støtter befrielsebevægelser, hvilke bevægelser de støtter og med hvormeget, og endelig lidt om hvordan arbejdet foregår. "…at klassekampen i de rige imperialistiske lande for nuværende har mistet sit revolutionære perspektiv, og i stedet er blevet en kamp om at tilrage sig mest muligt af velfærdsstatens goder indenfor kapitalismens rammer. Arbejderklassen i de rige imperialistiske lande udgør i dag ingen trussel for kapitalismen hverken nationalt eller internationalt. Kravet om en socialistisk verden kommer ikke fra den europæiske eller amerikanske arbejderklasse." " De undertrykte og udbyttede klasser, som har en umiddelbar objektiv interesse i en socialistisk verdensudvikling, findes i dag i den tredie verdens fattige lande. Her har kapitalismen ikke fået et "menneskeligt ansigt", men betyder grov udbytning, plyndring af naturrigdomme og undertrykkelse af elementære menneskelige rettigheder. Proletariatet og andre udbyttede klasser i disse nationer kan kun løse deres grundlæggende problemer ved nationalt at afskaffe kapitalismen og internationalt at ødelægge den imperialistiske verdensorden. Dette er årsagen til at revolutionære massebevægelser med et socialistisk perspektiv i dag kun findes i den tredie verden."