Forside af Folder om Tøj Til Afrika
Forside af Folder om Tøj Til Afrika
9 min read

Om pjecen

Tøj til Afrika. Udgivet af Tøj til Afrika, 8 s., Uden årstal [ca. 1982-83].

Pjece om Tøj til Afrika. Om hvorfor de støtter befrielsebevægelser, hvilke bevægelser de støtter og med hvor meget, og endelig lidt om hvordan arbejdet foregår.

Tøj til Afrikas formål er at støtte befrielsesbevægelser og andre organisationer i den tredie verden, som bekæmper imperialismen og dens allierede i den tredie verden, og har et socialistisk perspektiv.

Hvorfor støtter Tøj til Afrika befrielsesbevægelserne?

Tøj til Afrikas formål med materiel støtte til befrielsesbevægelserne er, at bidrage til udviklingen af en socialistisk verden.

Vi er af den opfattelse, at verden i dag – generelt set – er delt i en rig imperialistisk del, bestående af de højt udviklede industrilande, og i en udbyttet, langt større del, bestående af de fattige lande i den tredie verden.

Denne opdeling, som kapitalismens udvikling og udbredelse har ført med sig, har delt verdens befolkning i to dele: de rige landes befolkning, som generelt set lever i almen velstand og overflod, hvilket er betinget af, og betinger, at størstedelen af verdens befolkning lever i almen fattigdom og elendighed.

Disse økonomiske forhold har ført til, at klassekampen i de rige imperialistiske lande for nuværende har mistet sit revolutionære perspektiv, og i stedet er blevet en kamp om at tilrage sig mest muligt af velfærdsstatens goder indenfor kapitalismens rammer. Arbejderklassen i de rige imperialistiske lande udgør i dag ingen trussel for kapitalismen hverken nationalt eller internationalt. Kravet om en socialistisk verden kommer ikke fra den europæiske eller amerikanske arbejderklasse.

Tøj til Afrika - billede 1 til pjece

De undertrykte og udbyttede klasser, som har en umiddelbar objektiv interesse i en socialistisk verdensudvikling, findes i dag i den tredie verdens fattige lande. Her har kapitalismen ikke fået et “menneskeligt ansigt”, men betyder grov udbytning, plyndring af naturrigdomme og undertrykkelse af elementære menneskelige rettigheder. Proletariatet og andre udbyttede klasser i disse nationer kan kun løse deres grundlæggende problemer ved nationalt at afskaffe kapitalismen og internationalt at ødelægge den imperialistiske verdensorden. Dette er årsagen til at revolutionære massebevægelser med et socialistisk perspektiv i dag kun findes i den tredie verden.

Disse revolutionære massebevægelser udgør efter vores opfattelse de mest progressive kræfter i verden i dag. Perspektiverne i deres kamp er klart antiimperialistiske, og dermed muliggør de en socialistisk udvikling. På lang sigt betyder de revolutionære massebevægelsers kamp i den tredie verden, at imperialismen svækkes således, at vi også her i vores del af verden kommer til at opleve den dag, hvor udbytning igen bliver det vigtigste kendetegn ved arbejderklassens situation – og hvor kampen for socialisme bliver aktuel. Derfor mener vi, at en støtte til befrielsesbevægelserne ikke alene er et bidrag til udvikling af socialisme i den tredie verden – men også her i Europa.

Tøj til Afrika billede 2

Hvordan støtter Tøj til Afrika befrielsesbevægelserne?

Tøj til Afrika blev dannet i 1972 med det sigte at yde materiel støtte til befrielsesbevægelserne. I modsætning til tomme ord og erklæringer om solidaritet, skulle vores støtte være en konkret hjælp.

Befrielsesbevægelserne har ofte ansvaret for en meget stor befolkningsgruppe, der mangler selv de mest fundamentale fornødenheder som tøj, medicin og mad. Ved at hjælpe befrielsesbevægelserne med disse ting, støtter vi deres massearbejde og forbedrer deres muligheder for at afbøde massernes lidelser og føre væbnet kamp.

Tøj til Afrika lægger derfor hovedvægten på materielt og konkret støttearbejde. Vi anser det desuden for en vigtig opgave at studere og oplyse om befrielseskampene, for derved at forbedre og udvide solidaritetsarbejdet.

Tøj til Afrika billede 3
Indsamlet tøj fordeles i en flygtningelejr

Hvem støtter Tøj til Afrika?

Principielt støtter vi alle antiimperialistiske massebevægelser. Vores muligheder for at støtte dem er naturligvis begrænsede, så vi må prioritere, hvilke befrielsesbevægelser, vi vil støtte.

Vi lægger vægt på, at bevægelserne er ledet af socialistiske kræfter, der ikke stopper revolutionen på halvvejen, men fortsætter indtil alle koloniale og imperialistiske lænker er brudt. Vi lægger desuden vægt på, at området er af strategisk og økonomisk betydning for imperialismen.

Tøj til Afrika har støttet MPLA i Angola, FRELIMO i Mozambique og ZANU i Zimbabwe.

I dag støtter vi SWAPO i Namibia, IRE i Sydafrika og PFLO i Oman.

Indtil april 1982 har vores materielle støtte fordelt sig som følger:

Tøj og sko1972-75MPLA2,3ton
 1973-74FRELIMO9,4ton
 1973-75PFLO10,8ton
 1975-80ZANU154,4ton
 1980-81SWAPO33,0ton
 i alt 209,9ton
 (Værdi ca. 6.297.000 kr. idet den anslåede værdi pr. kg. tøj = 30 kr. udregnet i forhold til brugttøjspriserne på de lokale makeder)
     
Penge1978-80ZANU170.000kr.
 1980-81SWAPO60.000kr.
 1980-82IRE68.000kr.
Medicinsk udstyr1981SWAPO3,5m3

SWAPO (South West African Peoples Organisation)

Tøj til Afrika SWAPO

SWAPO er den eneste befrielsesbevægelse af betydning i den sydafrikanske koloni Namibia. De kæmper imod den voldsomme undertrykkelse og udbytning, som sydafrikanerne og de hvide settlere udsætter den afrikanske befolkning i Namibia for. SWAPO vil løsrive Namibia fra Sydafrika og erstatte det nuværende regime med et socialistisk samfund. SWAPO har ansvaret for den afrikanske befolkning i de halvbefriede områder i Namibia og de meget store flygtningelejre i Angola, hvor namibiske flygtninge søger tilflugt for den sydafrikanske undertrykkelse. Men selv her, dybt inde i Angola, angriber sydafrikanske militærenheder såvel de namibiske flygtninge, som den angolesiske befolkning. SWAPO har stort behov for transportudstyr, hospitalsudstyr, medicin, tøj o.s.v. Tøj til Afrika støtter SWAPO med tøj og hospitalsudstyr.

IRE (Isandlwana Revolutionary Effort)

Tøj til Afrika Isandlewana Revolutionary Effort

IRE er en revolutionær sydafrikansk organisation. I slutningen af 60erne befandt den sorte modstandsbevægelse mod settlerregimet sig i et tomrum, idet de gamle organisationer ANC og PAC var blevet tvunget i eksil og havde mistet kontakten med situationen i selve Sydafrika. I dette tomrum opstod en række kulturelle, kirkelige og politiske organisationer, som alle havde det til fælles, at de ville genskabe en selvstændig og stærk bevidsthed i den sorte befolkning. Denne massebevægelse (Black Consciousness Movement) er i dag den mest progressive kraft i Sydafrika, f. eks. var det den, der stod bag opstanden i Soveto i 1976.

IRE er en revolutionær, kommunistisk organisation, der er udsprunget af BCM. Det er IREs mål gennem mobilisering af den sorte befolkning og gennem væbnet kamp, at oprette et demokratisk og socialistisk AZANIA.

Ved at støtte IRE bidrager man til en styrkelse af de kommunistiske kræfter i BCM – og dermed i Sydafrika.

Tøj til Afrika støtter IRE med penge og informationsmaterialer.

PFLO (Popular Front For The Liberation Of Oman)

Tøj til Afrika PFLO i Oman

PFLO har siden 1965 ført en folkelig befrielses-kamp imod det reaktionære regime i Oman på den arabiske halvøs sydøstlige hjørne. PFLO kæmper imod et regime, der holder folket på eksistens-minimum og totalt uden politiske rettigheder.

Den massive undertrykkelse af folket forstærkes af, at de imperialistiske lande – især USA og England – direkte og indirekte støtter sultanatet militært. Årsagen til de imperialistiske landes engagement i området er Omans strategisk vigtige beliggenhed ved indsejlingen til Den Arabiske Golf. PFLO har ansvaret for flygtninge i Sydyemen.

I samarbejde med Ulandsklunserne, er Tøj til Afrika med til at støtte PFLO og disse flygtninge, f. eks. ved at støtte et hospitalsprojekt. Endvidere støtter vi PFLO med tøj.

Tøj til Afrika billede 4
Fightere

Hvordan foregår arbejdet i Tøj til Afrika?

Foruden egne aktiviteter samarbejder vi med andre organisationer omkring det antiimperialistiske solidaritetsarbejde.

Året rundt har vi i samarbejde med Ulandsklunserne loppemarkedsaktiviteter, hvor vi samler effekter ind og gør klar til loppemarkederne, der afholdes regelmæssigt. Sideløbende hermed har vi ugentlig tøjsortering og ofte tøjsorteringsweekender.

Vi afholder lejre i skolernes ferier, hvor vi arrangerer store loppemarkeder og sorterer tøj til befrielsesbevægelserne.

Flere gange årligt afskibes forsendelserne til befrielsesbevægelserne. Tøj til Afrika har garanti for, at det er de rigtige, der modtager forsendelserne.

Da behovet for materiel støtte er meget stort, opfordrer vi dig til at deltage i solidaritetsarbejdet.

Tøj til Afrika er med de undertrykte

Tøj til Afrika

Vibevej 7,

2400 Kbh. NV.

Tøj til Afrika billede 5 : lastbil med indsamlet tøj
Lastbil med indsamlet tøj læsses.