Gotfred Appel: Der kommer en dag... Forside
1 min read

Om udgivelsen

Gotfred Appel: Der kommer en dag… : Imperialisme og arbejderklasse. Kbh, Futura, 1971, 29 s.

Indeholder en række artikler, der først blev offentliggjort i “Kommunistisk Orientering” i 1967 og 1968, samt et flyveblad, der blev omdelt på B&W på Christianshavn i maj 1968. Artiklerne behandler opportunismen og arbejderaristokratiets stilling i Vesteuropa set i lyset af imperialismen, og konsekvenserne for kommunisters handlen i den rige del af verden.

Forord [s. 3]

De seks artikler i denne pjece har oprindeligt været offentliggjort i “Kommunistisk ORIENTERING” i årene 1967 og 1968. De var resultat af langvarige overvejelser og indgående diskussioner blandt en gruppe mennesker i Kommunistisk Arbejdskreds (KAK), og ved offentliggørelsen fremtrådte de anonymt som udtryk for denne organisations opfattelse.

Imidlertid var såvel de første udkast til artiklerne, der dannede grundlaget for de afsluttende diskussioner, som den endelige tekst affattet af undertegnede, og de medlemmer af den nævnte gruppe, der dengang aktivt bidrog til artiklernes indhold og form, har anset det for rigtigt nu at udsende dem under navn. Det må dog samtidig kraftigt understreges, at artiklernes udarbejdelse havde været umulig uden de kollektive drøftelser og uden det konkrete studium af den danske virkelighed, som kun lader sig gennemføre af et sådant kollektiv.

Gotfred Appel

Indhold

Overenskomst og snylterstat

Gotfred Appel7538 min read
Den viser, at det rent objektivt (vi ser her bort fra kommunisternes egen dygtighed o.s.v.) kun er muligt for revolutionære kommunister at spille denne rolle – at det objektivt kun er muligt at hæve den spontane, økomomiske kamp op på et socialistisk-politisk plan – hvis de økonomiske problemer, som arbejderklassen og den brede arbejdende befolkning står overfor, og for hvis løsning de er kommet i bevægelse, er af en sådan beskaffenhed, at de rent faktisk kun kan løses gennem en socialistisk revolution.

Splittet af økonomisme

Gotfred Appel7274 min read
De 100.000 nej-stemmer er ikke udtryk for en samlet stillingtagen til klassens grundlæggende problemer, og man opnår kun at stikke sig selv blår i øjnene ved at hævde det modsatte (netop sig selv, for arbejderne kan man ikke narre!).

Superprofitternes gift

Gotfred Appel72111 min read
1. årgang nr. 4 af bladet “EXtrakt” er helt helliget et angreb på “Kommunistisk ORIENTERING’s” artikler om perspektiverne for vor kamp, “Overenskomst og snylterstat” og de senere artikler og særnumre om arbejderaristokrati, forholdet mellem faglig kamp og kamp for socialisme i dagens Danmark, revisionisternes rolle o.s.v.

Om at ønske socialisme

Gotfred Appel7329 min read
“Vi har efterhånden mange gange påpeget forbindelsen mellem levestandard, tankegang og ønske om revolution og socialisme og vi har påpeget, at Engels havde ret, da han skrev, at årsagen til, at der ikke var socialisme i England omkring midten af forrige århundrede, var den simple, at de engelske arbejdere blev bestukket med smuler fra profitterne fra de engelske kolonier og det daværende engelske industrimonopol.”

Socialisme og borgerlig levevis

Gotfred Appel7899 min read
“Eller skal vi åbent sige, at det er svindel og bedrag at love arbejderne noget, som vi ved, vi ikke kan holde? Skal vi åbent betegne det som leflen for det borgerlige tankesæt, den borgerlige stræben i arbejderklassen og lige ud erklære, at det må bekæmpes som en af forudsætningerne for den socialistiske revolution?

Der kommer en dag…

Gotfred Appel8119 min read
Et flyveblad, der blev omdelt på B&W på Christianshavn i maj 1968.