4 min read

Om teksten:

Fra: Kommunistisk Orientering, nr. 1, 16. december 1974, s. 7-8.


Hvorfor oversætter Futura Mao Tse-tungs hovedartikel om dialektik til “Om modsigelse”? Hvorfor anvendte vi ordet “modsigelse” i “Citater fra formand Mao Tse-tung” ?

Hvorfor kaldes den samme artikel i Demos’ nye “Udvalgte skrifter” af Mao “Om modsætninger” ? Hvorfor bruger Rhodos-udgaven af den Lille Røde overalt ordet “modsætning” i stedet for “modsigelse” ?

Lad os for anskuelighedens skyld tage en central passage i Maos artikel og se, hvorledes oversætterne i Peking gengiver den på sprog, der er nært beslægtet med dansk. De følgende citater på engelsk, tysk og norsk er alle hentet fra små røde bøger udgivet i Peking i 1967. Udhævningerne er vore.

Engelsk, s. 214: “Between the opposites in a contradiction there is at once unity and struggle and it is this that impels things to move and change. Contradictions exist everywhere, but they differ in accordance with the nature of different things. In any given phenomenon or thing, the unity of opposites is conditional, temporary and transitory, and hence relative, whereas the struggle of opposites is absolute.”

Tysk, s. 252: “Zwischen den einander wider-sprechenden Gegensätze gibt es sowohl Einheit als auch Kampf, und das bewirkt die Bewegung und Veränderung der Dinge. Widerspruche gibt es überall, jedoch entsprechend den verschiedenen Eigenschaften der Dinge ist auch der Charakter der Widerspruche verschieden. Für jedes konkrete Ding ist die Einheit der Gegensätze bedingt, zeitweilig, vorübergehend und daher relativ, während der Kamp zwischen den Gegensätze absolut ist.”

Norsk s. 236: “Mellom motsetningene i en motsigelse eksisterer samtidig både enhet og kamp, og det er dette som framtvinger at tingene beveger seg og forandres. Motsigelser fins overalt, men de er forskjellige i samsvar med de forskjellige tingenes ulike vesen. I enhver gitt foreteelse eller ting er motsetningenes enhed betinget, midlertidig og forbigående og følgelig relativ, mens kampen mellom motsetningene er absolut. “

Og endelig Futuras danske oversættelse s. 211 – nyudsendt hos Gyldendal i 1973 -: “Mellem modsætningerne i en modsigelse er der på én gang enhed og kamp, og det er dette, der driver ting til at bevæge sig og forandre sig. Modsigelser eksisterer overalt, men de er forskellige i overensstemmelse med forskellige tings forskellige natur. I ethvert givet fænomen eller enhver given ting er modsætningernes enhed betinget, midlertidig og forbigående, og derfor relativ, mens modsætningernes kamp er absolut.”

Vi konstaterer den smukkeste overensstemmelse mellem de tre første oversættelser og Futuras danske oversættelse. Det forekommer da også umiddelbart naturligt og normalt, at ordene contradiction, Widerspruch, motsigelse og modsigelse anvendes til at betegne eet og samme begreb.

Vi kan ydermere af disse fire oversættelser aflæse en overensstemmende brug af to forskellige ord, modsigelse og modsætning, idet ordet modsigelse udtrykker forholdet mellem modsætningerne.

Det er klart, at man på disse vestlige sprog ikke kan anvende det samme ord om forholdet mellem to elementer som om disse elementer selv, og vi får således to forskellige ord: En modsigelse består af to modsætninger.

(I parantes bemærket: Svensk har den ejendommelighed, at ordet “motsägelse” i dag udelukkende anvendes i betydning “selvmodsigelse”. Derfor bruger de svenske oversættere af Mao udtrykkene “motsättning” for modsigelse og “motsats” for modsætning. Men også de bruger to forskellige ord.)

I Rhodos-udgaven af den Lille Røde, der er oversat af MLE, lyder den ovenfor citerede passage imidlertid som følger: “Mellem de to modsatte sider i en modsætning er der på en gang enhed og kamp, og det er netop det, der får ting til at bevæge sig og forandre sig. Modsætninger findes overalt, men de er af forskellig art alt efter de forskellige tings forskellige natur. I enhver konkret sag eller ting er modsætningernes enhed betinget, midlertidig og forbigående, og derfor relativ, mens kampen mellem modsætningerne er absolut.”

MLE-oversætterne bruger således ordet modsætning til at betegne både forholdet mellem de to bestanddele og de to bestanddele selv. For os at se bidrager det ikke til klarheden, når man siger, at “en modsætning består af to modsætninger”, og det bliver resultatet, når man anvender et og samme ord til at betegne de to forskellige ting.

De “Udvalgte skrifter” fra Demos, der er oversat af MLE og KFML i fællesskab, har siger og skriver eet sted ordet “modsigelse”, og det virker nærmest som en tanketorsk, da man ellers ganske som i den Lille Røde fra Rhodos bruger ordet “modsætning” til at dække såvel “modsigelse” som “modsætning”.

Har de ikke forstået, hvad de selv oversætter, eller forsøger de at “tænke kinesisk” på dansk?

Om forfatteren / About the Writer

+ posts

Gotfred Appel, Formand og ideologisk leder af Kommunistisk Arbejdskreds fra 1964 til splittelsen i 1978. Gotfred Appel fortsatte sammen med Ulla Houton under navnet Kommunistisk Arbejdskreds, KAK.

Gotfred Appel, Chairperson and ideological leader of the Danish Kommunistisk Arbejdskreds, KAK (Communist Working Circle, CWC) from 1964 till the splitt in 1978. Gotfred Appel continuned with Ulla Houton as Kommunistisk Arbejdskreds, KAK.