Ungkommunisten 1970 nr. 6, s. 6-7.
Ungkommunisten 1970 nr. 6, s. 6-7.
3 min read

Om artiklen:

Fra: Ungkommunisten, august 1970, 3. årgang, nr. 6, s. 6-7.

Vietnamesisk partisan

KUF havde i slutningen af marts en delegation i Holland til forberedende møde for en kongres i Rom til støtte for de kæmpende folk i de portugisiske kolonier, repræsenteret ved MPLA, Frelimo og PAIGC. Denne kongres blev afholdt de sidste dage i juni, og vi havde ligeledes en delegation ved denne sammenkomst. Delegationen i Holland hævdede PFLP’s synspunkter og afgav følgende udtalelse:

Kommunistisk Arbejdskreds (KAK) blev etableret i 1963 som et direkte resultat af den ideologiske strid mellem Sovjetunionen og Kina. KAK fulgte den kinesiske linie. I 1968 blev Kommunistisk Ungdoms Forbund (KUF) oprettet som ungdomsorganisation til KAK, og et år efter dannede vi Den Antiimperialistiske Aktionskomite, der arbejder under KUF’s lederskab.

Efter vor mening er verdens hovedmodsigelse idag mellem imperialismen og de undertrykte folkeslag og nationer, og vi anser det for vores hovedopgave at finde ud af, hvordan man mest effektivt bekæmper imperialismen i dens hjemlande, det vil sige at udarbejde en revolutionær teori for vores eget land.

Med dette for øje har vi f. eks. aktioneret mod en badmintonkamp Sydafrika-Danmark sidste år (med et resultat dette år: den offentlige mening bestemte, at såfremt en mulig kamp Sydafrika-Danmark skulle finde sted, skulle det gøres hemmeligt – uden publikum), aktioneret imod og deltaget i modstanden mod forevisningen af den imperialistiske propagandafilm “De grønne baretter”, som blev taget ned efter fire dage, og andre ting i den retning.

Parallelt hermed foretager vi dybtgående teoretiske og økonomiske studier for at blotlægge imperialismens teori. Vi betragter neokolonialismens gennembrud i midten af halvtredserne for at være af fundamental betydning for arbejderklassens passivitet, racisme og chauvinisme i de nord-vesteuropæiske lande. (Vi taler om de fuldt udviklede kapitalistiske lande i Vesteuropa). Dette er ikke et nyt fænomen, men har sine dybe rødder i den gamle Vesteuropæiske koloniale tradition, repræsenteret ved England, Frankrig,
Holland og Belgien, og den udgør det materielle grundlag for en bestukket arbejderklasse, et arbejderaristokrati.

Det vigtigste kriterium på imperialismens økonomi er import af råvarer og eksport af industrielle færdigvarer. De undertrykte folks kampe og sejre vil bringe dette verdens-monopol til afslutning og således bryde den imperialistiske økonomis tråd. De økonomiske kriser dette vil medføre, vil gøre det muligt for arbejderklassen at handle i overensstemmelse med dens egen ideologi, marxismen. Arbejderklassen vil igen være istand til at handle i overensstemmelse med den proletariske internationalisme.

Udfra dette grundlæggende synspunkt har enhver antiimperialistisk kamp vores fulde støtte.

De undertrykte og sultende vil sejre!

KUF

Driebergen, Holland. 28-29/3 – 1970