Karl Marx og Friedrich Engels: Henvendelse fra centralledelsen til forbundet

81
2 min read

Om artiklen

Karl Marx og Friedrich Engels: “Henvendelse fra centralledelsen til forbundet” i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 12-13

(Uddrag)

Dateret marts 1850.

… Langtfra at ville revolutionere hele samfundet for det revolutionære proletariat tilstræber de demokratiske småborgere en ændring af samfundstilstandene, hvorved det bestående samfund gøres så behageligt og bekvemt som muligt. De forlanger derfor frem for alt, at statsudgifterne skal formindskes, at bureaukratiet skal indskrænkes, og at hovedskatten skal lægges over på godsejerne og storborgerne. De forlanger endvidere, at den store kapitals tryk på den lille kapital skal lindres ved hjælp af offentlige kreditinstitutioner og love mod åger, hvorved det bliver muligt for dem og bønderne at få lån hos staten på gunstige vilkår i stedet for hos kapitalisterne; endvidere, at der gennemføres borgerlige ejendomsforhold på landet ved fuldstændig afskaffelse af feudalismen. …

Kapitalens herredømme og hurtige vækst skal endvidere modarbejdes dels ved at indskrænke arveretten og dels ved at overføre så mange arbejder som muligt til staten. Hvad arbejderne angår, står det frem for alt fast, at de skal vedblive at være lønarbejdere som hidtil, blot ønsker de demokratiske småborgere, at arbejderne skal have bedre løn og en sikker eksistens og håber at opnå dette ved, at de delvis beskæftiges af staten samt ved velgørenhedsforanstaltninger, kort sagt, de håber at kunne bestikke arbejderne med mere eller mindre skjulte almisser og bryde deres revolutionære kraft ved at gøre deres stilling momentant tålelig. … Det kan for os ikke dreje sig om en forandring af privatejendommen, men kun om dens tilintetgørelse, ikke om en tilsløring af klassemodsætningerne, men om klassernes ophævelse, ikke om en forbedring af det bestående samfund, men om grundlæggelse af et nyt. …

MESW vol. 1, s. 101-102.
ME bd. 1, s. 104-105.
KMUS bd. 2, s. 141-145.

Online i fuldtekst. Se Marxisme Online.

Om forfatteren / About the Writer

+ posts
+ posts